28 Oct 2019
Rp.
105
.5600
Jakarta ke
Medan
02 Nov 2019
Rp.
1.006
.600
Batam ke
Jakarta
27 Oct 2019
Rp.
1.647
.600
Jakarta ke
Makassar
21 Oct 2019
Rp.
840
.000
Jakarta ke
Singapore