18 Apr 2020
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
15 Apr 2020
Rp.
536
.240
Batam ke
Jakarta
08 Apr 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
15 Apr 2020
Rp.
600
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur