29 Sep 2019
Rp.
115
.3500
Jakarta ke
Medan
02 Oct 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
25 Sep 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
05 Oct 2019
Rp.
660
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur