24 Jul 2018
Rp.
400
.000
Surabaya ke
Denpasar
23 Jul 2018
Rp.
744
.025
Jakarta ke
Surabaya
26 Jul 2018
Rp.
981
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Aug 2018
Rp.
505
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
05 Aug 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta