10 Mar 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
27 Feb 2019
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
19 Feb 2019
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Makassar
28 Feb 2019
Rp.
733
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
16 Mar 2019
Rp.
875
.600
Semarang ke
Jakarta