28 Aug 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
28 Aug 2018
Rp.
474
.500
Surabaya ke
Jakarta
25 Aug 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
17 Aug 2018
Rp.
164
.2000
Jakarta ke
Surabaya