23 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
20 Nov 2018
Rp.
1.555
.025
Padang ke
Jakarta
25 Nov 2018
Rp.
1.357
.200
Jakarta ke
Balikpapan
02 Dec 2018
Rp.
681
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
12 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta