28 Feb 2019
Rp.
165
.4000
Jakarta ke
Medan
04 Mar 2019
Rp.
1.073
.480
Batam ke
Jakarta
26 Feb 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
20 Feb 2019
Rp.
585
.000
Jakarta ke
Singapore
22 Feb 2019
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya