26 Mar 2019
Rp.
767
.100
Surabaya ke
Denpasar
21 Mar 2019
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
04 Apr 2019
Rp.
1.239
.000
Surabaya ke
Jakarta
12 Apr 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta