20 Jul 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
19 Jul 2020
Rp.
670
.000
Batam ke
Jakarta
09 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
19 Jul 2020
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur