17 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
15 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
10 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
17 Aug 2020
Rp.
946
.616
Denpasar ke
Yogyakarta