30 Jul 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
04 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
01 Aug 2019
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
05 Aug 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta