30 Dec 2017
Rp.
473
.000
Palembang ke
Jakarta
31 Dec 2017
Rp.
809
.150
Batam ke
Jakarta
27 Dec 2017
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
16 Dec 2017
Rp.
1.539
.000
Jakarta ke
Singapore
08 Jan 2018
Rp.
107
.2500
Semarang ke
Jakarta