18 Nov 2018
Rp.
470
.100
Surabaya ke
Denpasar
23 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
19 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
02 Dec 2018
Rp.
681
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
16 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya