21 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
25 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
13 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur