28 Jul 2019
Rp.
144
.9400
Jakarta ke
Medan
03 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
24 Jul 2019
Rp.
1.532
.100
Jakarta ke
Makassar
22 Jul 2019
Rp.
141
.8700
Jakarta ke
Surabaya