31 Jan 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
24 Jan 2019
Rp.
903
.800
Jakarta ke
Surabaya
05 Feb 2019
Rp.
991
.500
Surabaya ke
Jakarta
10 Feb 2019
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Feb 2019
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar