30 Oct 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
05 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
27 Oct 2018
Rp.
703
.800
Jakarta ke
Makassar
21 Oct 2018
Rp.
583
.300
Jakarta ke
Singapore
20 Oct 2018
Rp.
151
.0000
Jakarta ke
Surabaya