06 May 2017
Rp.
105
.7000
Jakarta ke
Medan
06 May 2017
Rp.
687
.500
Batam ke
Jakarta
05 May 2017
Rp.
1.045
.000
Jakarta ke
Balikpapan
10 May 2017
Rp.
749
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
30 Apr 2017
Rp.
818
.000
Jakarta ke
Surabaya
01 May 2017
Rp.
902
.900
Surabaya ke
Denpasar