01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
31 Oct 2021
Rp.
908
.200
Padang ke
Jakarta
04 Nov 2021
Rp.
1.074
.900
Jakarta ke
Balikpapan
28 Oct 2021
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke