01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
22 May 2021
Rp.
1.162
.700
Batam ke
Jakarta
11 May 2021
Rp.
1.334
.000
Jakarta ke
Balikpapan
11 May 2021
Rp.
1.226
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke