30 Jan 2017
Rp.
636
.800
Jakarta ke
Medan
20 Jan 2017
Rp.
431
.100
Jakarta ke
Surabaya
20 Jan 2017
Rp.
691
.900
Jakarta ke
Makassar
25 Jan 2017
Rp.
549
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Feb 2017
Rp.
105
.0200
Semarang ke
Jakarta
28 Jan 2017
Rp.
533
.800
Surabaya ke
Makassar