01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
01 Aug 2021
Rp.
564
.000
Padang ke
Jakarta
26 Jul 2021
Rp.
993
.000
Jakarta ke
Makassar
12 Aug 2021
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke