01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
16 Mar 2021
Rp.
1.401
.400
Batam ke
Jakarta
07 Mar 2021
Rp.
718
.000
Jakarta ke
Makassar
05 Mar 2021
Rp.
1.245
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke
01 Jan 1970
Rp.
-10
.000
ke