20 Sep 2019
Rp.
711
.300
Jakarta ke
Surabaya
22 Sep 2019
Rp.
1.424
.400
Padang ke
Jakarta
28 Sep 2019
Rp.
1.619
.000
Jakarta ke
Balikpapan
23 Sep 2019
Rp.
1.130
.000
Jakarta ke
Singapore