24 Aug 2019
Rp.
125
.2500
Jakarta ke
Medan
24 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
28 Aug 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
29 Aug 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta