29 Nov 2018
Rp.
631
.800
Surabaya ke
Makassar
19 Nov 2018
Rp.
896
.675
Padang ke
Jakarta
30 Nov 2018
Rp.
667
.000
Surabaya ke
Jakarta
26 Nov 2018
Rp.
912
.049
Denpasar ke
Yogyakarta
25 Nov 2018
Rp.
149
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar