30 Nov 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
20 Nov 2018
Rp.
1.555
.025
Padang ke
Jakarta
18 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
03 Dec 2018
Rp.
681
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Dec 2018
Rp.
819
.500
Semarang ke
Jakarta