05 Aug 2021
Rp.
679
.600
Jakarta ke
Medan
07 Aug 2021
Rp.
536
.900
Batam ke
Jakarta
03 Aug 2021
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
10 Aug 2021
Rp.
1.540
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur