21 Jan 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
23 Jan 2019
Rp.
1.634
.500
Padang ke
Jakarta
31 Jan 2019
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Jakarta
19 Jan 2019
Rp.
1.225
.000
Jakarta ke
Singapore
26 Jan 2019
Rp.
518
.100
Yogyakarta ke
Denpasar