16 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
19 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
11 Aug 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Aug 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur