05 Aug 2021
Rp.
679
.600
Jakarta ke
Medan
11 Aug 2021
Rp.
536
.900
Batam ke
Jakarta
03 Aug 2021
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
07 Aug 2021
Rp.
1.274
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur