23 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
18 Jul 2020
Rp.
939
.500
Batam ke
Jakarta
16 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
26 Jul 2020
Rp.
670
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur