09 Aug 2021
Rp.
372
.200
Palembang ke
Jakarta
26 Jul 2021
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
03 Aug 2021
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
07 Aug 2021
Rp.
1.274
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur